ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
อาทิตย์ อุษาภิมาศกุล TDZ20579129 DHL Sep 23, 2563 00:00 092020000071
ขวัญข้าว คงเดชา RE455476166TH ไปรษณีย์ไทย Sep 23, 2563 00:00 092020000069
Supanida Muangsamai RE455472561TH ไปรษณีย์ไทย Sep 23, 2563 00:00 092020000070
สถาบัน พงศาวกุล RE455476135TH ไปรษณีย์ไทย Sep 23, 2563 00:00 092020000068
ธัญธรณ์ จิรชัยศรี RX194681245TH ไปรษณีย์ไทย Sep 19, 2563 00:00 092020000001
ปาลวัฒณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา RX194681237TH ไปรษณีย์ไทย Sep 19, 2563 00:00 092020000063
กิตติ วงศ์ทันตกร RE455472513TH ไปรษณีย์ไทย Sep 18, 2563 00:00 092020000062
ประภากร เมืองมีศรี RE455472500TH ไปรษณีย์ไทย Sep 18, 2563 00:00 092020000024
ไฟ คูสุวรรณ RE455472495TH ไปรษณีย์ไทย Sep 18, 2563 00:00 092020000058
Arin Pensri RE455472487TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2563 00:00 092020000054
ไอยรา วงศ์เปี้ย RE455472473TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2563 00:00 092020000055
เอกวัฒน์ กรณวงศ์ RE455472456TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2563 00:00 092020000053
วัศพล สุวรรณศักดิ์สิน RE455472460TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2563 00:00 092020000050
ทศวิน จ้างประเสริฐ RE455476033TH ไปรษณีย์ไทย Sep 14, 2563 00:00 092020000044
วาซิล ปากบารา RE455476047TH ไปรษณีย์ไทย Sep 14, 2563 00:00 092020000045
ธเนศ แสงทองศรีกมล RE455476055TH ไปรษณีย์ไทย Sep 14, 2563 00:00 092020000046
นิติรัฐ กีฬาแปง RE455472425TH ไปรษณีย์ไทย Sep 12, 2563 00:00 092020000040
ธิญาดา สันติกุล TDZ20579199 DHL Sep 12, 2563 00:00 092020000037
ณรงค์ศักดิ์ ใจทิพย์ TDZ20579201 DHL Sep 12, 2563 00:00 092020000041
ญาณินี กาญจนครุฑ TDZ20579200 DHL Sep 12, 2563 00:00 092020000042
กรกช คันศร RE455472408TH ไปรษณีย์ไทย Sep 10, 2563 092020000038
ณัฐวุฒิ รังศรีรัมย์ EX506812862TH ไปรษณีย์ไทย Sep 09, 2563 00:00 092020000036
ณฤดล ศรีตะระโส RX277734428TH ไปรษณีย์ไทย Sep 09, 2563 00:00 092020000035
เจษฎา ศักดิ์พรหม RX194734601TH ไปรษณีย์ไทย Sep 09, 2563 00:00 092020000034
ลัทธนันท์ สวัสดิ์ชัย RE455472399TH ไปรษณีย์ไทย Sep 08, 2563 00:00 092020000028
นาย จิรกิตติ์ จันทร์รักษา TDZ20579118 DHL Sep 08, 2563 00:00 092020000023
ภูวเดช ประทุมยศ TDZ20579116 DHL Sep 08, 2563 00:00 092020000025
นายนพดล บัวรอด POKN000612118 Kerry Sep 07, 2563 00:00 092020000021
จักรพันธ์ หนองตะไกร RE455472345TH ไปรษณีย์ไทย Sep 07, 2563 00:00 092020000022
กฤช วีรกุล RE455472337TH ไปรษณีย์ไทย Sep 07, 2563 00:00 092020000014
ชญาดา โอภาสสุวรรณ RE455472297TH ไปรษณีย์ไทย Sep 07, 2563 00:00 092020000018
บงกชพร นิ่มนวล RE455472371TH ไปรษณีย์ไทย Sep 07, 2563 00:00 092020000017
ต่วนยุสรีย์ แซแร RE455472368TH ไปรษณีย์ไทย Sep 07, 2563 00:00 092020000019
พรสุฎา โพทะยะ RE455472354TH ไปรษณีย์ไทย Sep 07, 2563 00:00 092020000020
ธีรนุช ราชรองเมือง RE455472306TH ไปรษณีย์ไทย Sep 05, 2563 00:00 092020000009
Erawan wanithanont TDZ20579103 DHL Sep 03, 2563 00:00 092020000004
ประเจียด อินชูพงษ์ TDZ20579106 DHL Sep 03, 2563 00:00 082020000351
นาย สหรัฐ ศรีถาวร TDZ20579104 DHL Sep 03, 2563 00:00 092020000007
จินต์จุฑา เบญจพรหมผดุง TDZ20579108 DHL Sep 03, 2563 00:00 092020000005
นายวรนิติ อหันทริก TDZ20579105 DHL Sep 03, 2563 00:00 092020000006
อัญญพร เขาปัง RE455472283TH ไปรษณีย์ไทย Sep 03, 2563 00:00 092020000008
นส.วิยะดา จตุนารถ RE455472266TH ไปรษณีย์ไทย Sep 01, 2563 00:00 082020000393
ชัยวัฒน์ สาริกา RE455472270TH ไปรษณีย์ไทย Sep 01, 2563 00:00 082020000385
ณัฐพล ภูรีศรีศักดิ์ RE455472204TH ไปรษณีย์ไทย Aug 31, 2563 00:00 082020000368
นายอนุรุธ วงศ์น้อมจิตร RE455472235TH ไปรษณีย์ไทย Aug 31, 2563 00:00 082020000387
ปอง TDZ20579093 DHL Aug 31, 2563 00:00 082020000380
จามจุรี กองแก้ว TDZ20579092 DHL Aug 31, 2563 00:00 082020000389
พจวรรณ นวลแย้ม TDZ20579216 DHL Aug 31, 2563 00:00 082020000388
พีรกาญจน์​ สุวรรณพงษ์ RE455272195TH ไปรษณีย์ไทย Aug 29, 2563 00:00 082020000379
อลิสา แข็งกล้า RE455272181TH ไปรษณีย์ไทย Aug 29, 2563 00:00 082020000378
ชื่อลูกค้า : อาทิตย์ อุษาภิมาศกุล
Tracking number : TDZ20579129
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000071
ชื่อลูกค้า : ขวัญข้าว คงเดชา
Tracking number : RE455476166TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000069
ชื่อลูกค้า : Supanida Muangsamai
Tracking number : RE455472561TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000070
ชื่อลูกค้า : สถาบัน พงศาวกุล
Tracking number : RE455476135TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000068
ชื่อลูกค้า : ธัญธรณ์ จิรชัยศรี
Tracking number : RX194681245TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 19, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : ปาลวัฒณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
Tracking number : RX194681237TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 19, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000063
ชื่อลูกค้า : กิตติ วงศ์ทันตกร
Tracking number : RE455472513TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000062
ชื่อลูกค้า : ประภากร เมืองมีศรี
Tracking number : RE455472500TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000024
ชื่อลูกค้า : ไฟ คูสุวรรณ
Tracking number : RE455472495TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000058
ชื่อลูกค้า : Arin Pensri
Tracking number : RE455472487TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000054
ชื่อลูกค้า : ไอยรา วงศ์เปี้ย
Tracking number : RE455472473TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000055
ชื่อลูกค้า : เอกวัฒน์ กรณวงศ์
Tracking number : RE455472456TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000053
ชื่อลูกค้า : วัศพล สุวรรณศักดิ์สิน
Tracking number : RE455472460TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000050
ชื่อลูกค้า : ทศวิน จ้างประเสริฐ
Tracking number : RE455476033TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000044
ชื่อลูกค้า : วาซิล ปากบารา
Tracking number : RE455476047TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000045
ชื่อลูกค้า : ธเนศ แสงทองศรีกมล
Tracking number : RE455476055TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000046
ชื่อลูกค้า : นิติรัฐ กีฬาแปง
Tracking number : RE455472425TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 12, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000040
ชื่อลูกค้า : ธิญาดา สันติกุล
Tracking number : TDZ20579199
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 12, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000037
ชื่อลูกค้า : ณรงค์ศักดิ์ ใจทิพย์
Tracking number : TDZ20579201
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 12, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000041
ชื่อลูกค้า : ญาณินี กาญจนครุฑ
Tracking number : TDZ20579200
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 12, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000042
ชื่อลูกค้า : กรกช คันศร
Tracking number : RE455472408TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000038
ชื่อลูกค้า : ณัฐวุฒิ รังศรีรัมย์
Tracking number : EX506812862TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000036
ชื่อลูกค้า : ณฤดล ศรีตะระโส
Tracking number : RX277734428TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000035
ชื่อลูกค้า : เจษฎา ศักดิ์พรหม
Tracking number : RX194734601TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000034
ชื่อลูกค้า : ลัทธนันท์ สวัสดิ์ชัย
Tracking number : RE455472399TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000028
ชื่อลูกค้า : นาย จิรกิตติ์ จันทร์รักษา
Tracking number : TDZ20579118
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000023
ชื่อลูกค้า : ภูวเดช ประทุมยศ
Tracking number : TDZ20579116
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000025
ชื่อลูกค้า : นายนพดล บัวรอด
Tracking number : POKN000612118
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000021
ชื่อลูกค้า : จักรพันธ์ หนองตะไกร
Tracking number : RE455472345TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000022
ชื่อลูกค้า : กฤช วีรกุล
Tracking number : RE455472337TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000014
ชื่อลูกค้า : ชญาดา โอภาสสุวรรณ
Tracking number : RE455472297TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000018
ชื่อลูกค้า : บงกชพร นิ่มนวล
Tracking number : RE455472371TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000017
ชื่อลูกค้า : ต่วนยุสรีย์ แซแร
Tracking number : RE455472368TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000019
ชื่อลูกค้า : พรสุฎา โพทะยะ
Tracking number : RE455472354TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000020
ชื่อลูกค้า : ธีรนุช ราชรองเมือง
Tracking number : RE455472306TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 05, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000009
ชื่อลูกค้า : Erawan wanithanont
Tracking number : TDZ20579103
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : ประเจียด อินชูพงษ์
Tracking number : TDZ20579106
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000351
ชื่อลูกค้า : นาย สหรัฐ ศรีถาวร
Tracking number : TDZ20579104
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000007
ชื่อลูกค้า : จินต์จุฑา เบญจพรหมผดุง
Tracking number : TDZ20579108
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000005
ชื่อลูกค้า : นายวรนิติ อหันทริก
Tracking number : TDZ20579105
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000006
ชื่อลูกค้า : อัญญพร เขาปัง
Tracking number : RE455472283TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000008
ชื่อลูกค้า : นส.วิยะดา จตุนารถ
Tracking number : RE455472266TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000393
ชื่อลูกค้า : ชัยวัฒน์ สาริกา
Tracking number : RE455472270TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000385
ชื่อลูกค้า : ณัฐพล ภูรีศรีศักดิ์
Tracking number : RE455472204TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000368
ชื่อลูกค้า : นายอนุรุธ วงศ์น้อมจิตร
Tracking number : RE455472235TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000387
ชื่อลูกค้า : ปอง
Tracking number : TDZ20579093
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000380
ชื่อลูกค้า : จามจุรี กองแก้ว
Tracking number : TDZ20579092
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000389
ชื่อลูกค้า : พจวรรณ นวลแย้ม
Tracking number : TDZ20579216
ประเภทการส่งสินค้า : DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000388
ชื่อลูกค้า : พีรกาญจน์​ สุวรรณพงษ์
Tracking number : RE455272195TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000379
ชื่อลูกค้า : อลิสา แข็งกล้า
Tracking number : RE455272181TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000378
Powered by MakeWebEasy.com