บทสำรวจความคิดทางปรัชญาการเมืองของ ลีโอ สเตราส์ (Leo Strauss)

คุณสมบัติสินค้า:

นักปรัชญาผู้ยึดมั่นต่อวิถีชีวิตทางปรัชญา ลีโอ สเตราส์ เสนอทางออกเพื่อแก้ไขความอ่อนแอของระบอบเสรีประชาธิปไตยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยจากเสียงข้างมาก

Share

คำเตือน!!!
ผู้รังเกียจเผด็จการเสียงข้างมากจำเป็นต้องอ่าน !
ผู้หลงใหลในเสรีประชาธิปไตยยิ่งต้องอ่าน !!
ผู้ที่หนึ่งเอา สองไม่เอา สามไม่รู้ ควรอ่านมากกว่าสองพวกแรก !!!

ชวนผู้อ่าน 'อ่าน' บทสำรวจความคิดทางปรัชญาการเมืองของ ลีโอ สเตราส์ (Leo Strauss) เพราะกล่าวอย่างรวบรัดและใกล้ตัวที่สุด ในฐานะนักปรัชญาผู้ยึดมั่นต่อวิถีชีวิตทางปรัชญา ลีโอ สเตราส์ เสนอทางออกเพื่อแก้ไขความอ่อนแอของระบอบเสรีประชาธิปไตยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยจากเสียงข้างมาก

ลีโอ สเตราส์ ถูกข้อครหาว่าเป็นผู้รื้อฟื้นวิวาทะระหว่างความเชื่อสมัยโบราณและสมัยใหม่ โดยเขาเลือกยืนข้างแรก เพราะเขาเชื่อว่านักคิดโบราณมีจริยธรรมและศาสตร์ทางการเมืองที่สูงส่งกว่าที่เกิดขึ้นในยุคร่วมสมัย

งานเขียนของสเตราส์จีงมีแนวทางการสอนที่คล้ายคลึงกับวิธีการโบราณ ที่ไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมาถึงความคิดของตน ทว่าเปิดกว้างในการตีความ โดยแบ่งคำสอนออกได้สองแบบคือ

1. คำสอนที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (Exoteric Teaching)
2. คำสอนลับ (Esoteric Teaching)

┈ ┉ ┈

"...คงจะปลอดภัยกว่า หาก (เรา) มุ่งจะเข้าใจเรื่องราวที่ต่ำต้อยด้อยค่าด้วยมุมมองที่ใช้พิจารณาของที่ลึกซึ้งสูงส่ง แทนที่จะมุ่งเข้าใจเรื่องราวที่ลึกซึ้งสูงส่งด้วยมุมมองที่ใช้พิจารณาของที่ต่ำต้อยด้อยค่า..."

ถ้อยความข้างต้นบอกกล่าวตัวตนของ ลีโอ สเตราส์ ได้เป็นอย่างดี

แต่หากกล่าวเพิ่มเติมอย่างรวบรัด ลีโอ สเตราส์ เป็นชาวเยอรมันเชื้อสายยิว เป็นนักปรัชญาการเมืองและผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญาการเมืองคลาสสิค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของปรัชญาการเมือง

Plato, Aristophanes, Thucydides, Xenophon, Maimonides, Farabi, Machiavelli, Thomas Hobbes, Spinoza และ Nietzsche ทั้งหมดล้วนผ่านตา ผ่านการศึกษา อย่างเอาจริงเอาจังจากสเตราส์

สเตราส์ทำให้การอ่านงานปรัชญาการเมืองแบบคลาสสิคได้กลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เคยซบเซา - สมบัติ จันทรวงศ์ กล่าวไว้ว่า สเตราส์ทำให้ Xenophon ฟื้นกลับมาในวงการวิชาการอีกครั้งหนึ่ง

สเตราส์มีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากในวงวิชาการสากล อีกทั้งสเตราส์ยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางวิชาการจนเกิดเป็นสำนักคิดที่เรียกว่า 'Straussian' หรือสำนักผู้นิยมแนวทางของสเตราส์

สำหรับในภาคภาษาไทย แม้ สมบัติ จันทรวงศ์ จะเป็นผู้แผ้วถางบุกเบิกความคิดของสเตราส์ แต่ในเวลาต่อมาเมื่อโลกวิชาการขยับขยายมากขึ้น อรรถสทธิ์ สิทธิดำรง ก็คล้ายรับไม้ต่อ นำมาศึกษา อธิบาย แตกยอด อย่างที่ 'การศึกษา' และ 'วงวิชาการ' ควรจะเป็น

และในความทุ่มเทต่อการศึกษาและต่อยอด อรรถสิทธิ์บอกแก่เราว่า "ตัวหนังสือที่ผู้เขียนจรดลงไปในผลงานของตน หาได้เป็นเพียงแค่คำหรือรูปสัญญะที่บ่งบอกความหมายชุดใดชุดหนึ่งเท่านั้น หากคือเลือดเนื้อ คือวิญญาณ ที่คอยหลอมรวมและก่อรูป จนกลายเป็นโลกที่ปรากฏต่อหน้าผู้อ่าน ไม่ต่างไปจากการเนรมิตโลกขององค์พระผู้เป็นเจ้าในบทแรกของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และหากจะมีงานเขียนที่ตอกย้ำแง่มุมข้างต้นได้เป็นอย่างดี บทสำรวจความคิดทางการเมืองและปรัชญาของ ลีโอ สเตราส์ - สำหรับอรรถสิทธิ์แล้ว - ก็คืองานเขียนเล่มนั้นอย่างไม่ต้องสงสัย"
┈ ┉ ┈

Quote

1.
"...ความกลัวต่ออำนาจของมนุษย์ด้วยกันเอง เป็นสิ่งที่น่าหวาดหวั่นยิ่งกว่าความกลัวต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า..."

2.
"…แม้สเตราส์จะให้ความสำคัญกับการมีคุณธรรมอันสูงส่งของพลเมือง แต่ความสูงส่งของคุณธรรมดังกล่าวก็กลับไม่ได้วัดจากชาติกำเนิดหรือทรัพย์สินเงินทองมากเท่ากับความสามารถในการใช้เหตุผลของตัวพลเมืองแต่ละคนเอง ความสามารถในการใช้เหตุผลซึ่งจะปรากฏออกมาเมื่อพวกเขาได้รับการประกันเสรีภาพในการแสดงความเห็นโต้เถียงวิวาทะอย่างเท่าเทียมกันเท่านั้น..."

3.
"...อุปสรรคสำคัญที่สุดที่ขวางกั้นไม่ให้นักปรัชญามีบทบาทในทางการเมืองนั้น เอาเข้าจริงแล้วกลับมาจากตัวนักปรัชญาเอง เพราะนักปรัชญาคือบุคคลผู้รักในปัญญา และเนื่องจากปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ชีวิตของนักปรัชญาจึงเป็นชีวิตที่ต้องทุ่มเทให้กับปัญญาอย่างไม่รู้จบ จนทำให้ตัวเขาไม่มีเวลาสนใจแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง..."

4.
"…ประชาธิปไตยคือการปกครองที่ขับเคลื่อนตัวมันเองด้วยเสียงข้างมาก แต่จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเสียงข้างมากกลับมาทำลายตัวมันเอง? จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าจำนวนเสียงข้างมากกลับลงความเห็นที่จะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบที่ให้ความชอบธรรมกับเสียงข้างมากเสียเอง?..."
┈ ┉ ┈

บทสำรวจความคิดทางปรัชญาการเมืองของ ลีโอ สเตราส์

อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง : เขียน
สมบัติ จันทรวงศ์ : บทนำ
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล : บรรณาธิการ
รัฐชัย พาณิชย์กิจพีระ : ออกแบบปก

ความหนา : 360 หน้า
ISBN 978-616-7196-39-8

สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ
บทนำ ลีโอ สเตราส์ กับปรัชญาการเมือง โดย สมบัติ จันทรวงศ์
บทที่ 1 จากวิถีชีวิตทางปรัชญา สู่ชีวิตของเสรีประชาธิปไตย และจุดเริ่มต้นของการอ่าน ลีโอ สเตราส์
บทที่ 2 จากความตายของประชาธิปไตย สู่ความตายของสภาวะสมัยใหม่: ลีโอ สเตราส์ กับการทำปัญหาทางการเมืองให้กลายเป็นปัญหาทางปรัชญา
บทที่ 3 เจาะเวลาหาอดีต: ลีโอ สเตราส์ กับการกลับบ้านและการค้นพบเหตุผลแบบโบราณในปรัชญา (การเมือง) กรีก
บทที่ 4 ปรัชญาประจัญบาน: ลีโอ สเตราส์ การต่อต้านรัฐศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ และการสร้างพื้นที่ทางการศึกษาให้แก่ปรัชญาการเมือง
บทที่ 5 สรุป: ลีโอ สเตราส์ กับการปกป้องประชาธิปไตยและปัญหาบางประการ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้