คณะราษฎร 2475 | โหลดฟรี 10 บทความ

Last updated: 24 มิ.ย. 2565  |  10604 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คณะราษฎร 2475 | โหลดฟรี 10 บทความ

ในห้วงยามที่ผู้คนพูดถึง 'คณะราษฎร' กันอย่างกว้างขวางกว่าแต่ก่อน การกลับมาเป็นที่สนใจของ 'คณะราษฎร' ครั้งนี้มีเหตุปัจจัยหลายอย่าง ทั้งการกระทำโดยรัฐเองและการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ดึงดูดความสนใจ

สำนักพิมพ์รวมบทความเกี่ยวกับประเด็น 'คณะราษฎร' ที่สามารถโหลดไปอ่านกันแบบฟรีๆ จากหลายท่าน

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล . นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ . วรเจตน์ ภาคีรัตน์ . จีรวุฒิ บุญรัศมี . ณัฐสิทธิ์ ทวีพันธ์ . ปวีณา วังมี . ชาติชาย มุกสง . เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช . มรกต เจวจินดา . กษิระ ศรีเจริญ . โดม ไกรปกรณ์ . ธนสิษฐ์ ขุนทองพันธ์


1. ความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ของปรีดี พนมยงค์
— สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล (หน้า 3-8)

"วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจาก 'เค้าโครงเศรษฐกิจ' ของปรีดี นำไปสู่การปิดสภา (เมษายน 2476) การรัฐประหาร (มิถุนายน 2476) การกบฎโดยใช้กำลัง (ตุลาคม 2476) และในที่สุด การสละราชสมบัติของรัชกาลที่ 7 (มีนาคม 2477)"

https://bit.ly/2W77SDH
============

2. 80 ปีแห่งการปฏิวัติสยาม
— นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (หน้า 5-20)

"ความสำเร็จของการปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายนคือการเคลื่อนย้ายให้พระเจ้าอยู่หัวดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐเพียงอย่างเดียว นับจากปี 2475 จนกระทั่งถึงวันนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยเสด็จประชุมเสนาบดีสภา หรือในคณะรัฐมนตรีเลย"

https://bit.ly/3eaMT9b
============

3. คณะราษฎรกับการสร้างลัทธิบูชารัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๘๒
— ณัฐสิทธิ์ ทวีพันธ์

"ลัทธิบูชารัฐธรรมนูญถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนกราบไหว้ เพื่อลดทอนล้มล้างบทบาทความศรัทธาในความเป็นสมมติเทพของสถาบันกษัตริย์ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์"

https://bit.ly/2Obm6PE
============

4. รัฐไทยกับการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านแบบเรียนในช่วง พ.ศ. 2475-2487
— ปวีณา วังมี

"จุดมุ่งหมายหลักของการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านแบบเรียนระหว่างปีพ.ศ.2475 - 2487 นั้น คือการสร้างพลเมืองดีเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญ"

https://bit.ly/2ZeEUnv
============

5. สยามใหม่กับเอกราช(ไม่)สมบูรณ์ : คณะราษฎรในยุคสมัยแห่งความเท่าเทียมระหว่างชาติ
— จีรวุฒิ บุญรัศมี

"[หนังสือคู่มือพลเมือง] มีการพิมพ์คำว่า 'ไทย-เอกราษฎร์' ไว้ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ ... การย้ำคำว่า 'ไทย-เอกราษฎร์' ถือว่าเป็นการตอกย้ำถึงแนวความคิด 'เอกราชสมบูรณ์'
ซึ่งถูกกล่าวถึงในจำนวนครั้งที่ค่อนข้างมากในหนังสือเล่มนี้เช่นกัน"

https://bit.ly/2W3IezH
============

6. การสร้างวัฒนธรรมใหม่ และ บทละครประวัติศาสตร์ของหลวงวิจิตรวาทการ: โครงสร้างทางอารมณ์ความรู้สึกและความทรงจำชาตินิยมแบบทหารของคณะราษฎรสายทหาร
— เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช

"แม้ว่าเป็นที่ชัดเจนว่า บทละครประวัติศาสตร์ของหลวงวิจิตนั้น เป็นบทละครที่แต่งขึ้นจากฐานความคิดแบบชาตินิยม โดยมีเป้าหมายเพื่อปลุกให้คนไทยรักชาติ แต่การพิจารณาเช่นนี้ยังอาจไม่ทำให้เข้าใจบทละครประวัติศาสตร์ของหลวงวิจิตรวาทการได้ดีพอ"

https://bit.ly/3ehXqQ5
============

7. ภาวะผู้นำการเมืองของพระยาพหลพลพยุหเสนา
— กษิระ ศรีเจริญ

"พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการราษฎร หรือที่เรียกกันวว่า 'นายกรัฐมนตรี' ในปัจจุบันเป็นคนแรก โดยที่กลุ่มคณะราษฎรก็หวังว่าพระยามโนปกรณ์นิติธาดาจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ปกครองระบอบเก่ากับกลุ่มคณะราษฎร"

https://bit.ly/2Zd63XK
============

8. ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ. 2475-2526
— มรกต เจวจินดา

"นายปรีดี พนมยงค์ผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ และหมดอำนาจทางการเมืองในปี ๒๔๙๒
เป็นผู้นำทางการเมืองที่มีเรื่องราวเป็นเสมือนตำนานทางการเมืองที่แตกต่างไปจากผู้นำทางการเมืองคนอื่น ๆ"

https://bit.ly/3efTM9o
============

9. คณะราษฎรกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย
— วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (หน้า 21-38)

"คณะราษฎรนั้นมีคุณูปการอย่างสูง...ได้วางโครงหลักของการจัดการการปกครองที่มีลักษณะเป็นสากล และเป็นอารยะเอาไว้ แม้ว่าจะยังไม่มีความสมบูรณ์ แต่ความไม่สมบูรณ์นี้เป็นภารกิจของคนในยุคสมัยถัดมา ที่จะเติมเต็มอุดมการณ์นิติรัฐประชาธิปไตยให้สมบูรณ์"

https://bit.ly/3eaMT9b
============

10. ความหมายทางการเมืองและความล้มเหลวของการสื่อความในงานสถาปัตยกรรมคณะราษฎร
—  โดม ไกรปกรณ์ และ ธนสิษฐ์ ขุนทองพันธ์

"สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในช่วงพ.ศ. 2475-2490 จํานวนไม่น้อยถูกสร้างขึ้นโดยมีนัยถึงแนวคิด “ความเป็นไทย/ชาติไทย” ของคณะราษฎร"

https://bit.ly/3frHyM4
============


// Bonus - 1. การปฏิวัติ 2475 กับ การปฏิวัติรสชาติอาหาร  //

2475 กับการปฏิวัติรสชาติอาหาร : จากกินเพื่ออยู่สู่กินเพื่อชาติ และการต่อสู้ทางวัฒนธรรมของรสชาติในสังคมไทยร่วมสมัย
— ชาติชาย มุกสง (หน้า 155-213)

"ระบอบการเมืองใหม่ได้ให้ความสนใจกับการสร้างคุณภาพของประชากรเพื่อความรุ่งเรืองของประเทศ โดยพยายามโยงให้เกิดการปฏิวัติด้านอาหารการกินของประชาชนขึ้นด้วย
หลังจากปฏิวัติทางการเมืองการปกครองสำเร็จแล้ว เนื่องจากความเจริญของประเทศในแผนการปกครองใหม่ต้องการกำลังคนที่แข็งแรงจากการกินอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน"


// Bonus - 2. บทสัมภาษณ์ นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส //

4 'จุดอ่อน' คณะราษฎรในความเห็นปรีดี พนมยงค์
—  BBC News ไทย

บทสัมภาษณ์ นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ที่ออกอากาศทางวิทยุบีบีซีไทย เมื่อปี พ.ศ. 2525 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
 

 

คลิกเข้าชม YouTube สำนักพิมพ์สมมติ

==============================


สำหรับนักอ่านที่สนใจงานวิชาการว่าด้วยวิวัฒนาการของการเมืองทั้งไทยและเทศ ไปจนถึงคอนเซ็ปต์ของรัฐ สังคม และการเมือง

ขอแนะนำหนังสือ แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณและแนะนำชุดหนังสือสำหรับผู้รักประชาธิปไตย

// Set เรียนรู้การเมืองไทย
 //
// Set รื้อ-สร้าง และท้าทายทางความคิด
 //
// Set บทสรุปทางความคิดของนักคิดระดับโลก
 //
// Set เข้าใจการเมือง เข้าถึงประชาชน // 

==============================

บทความที่คุณน่าจะชอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ | โหลดฟรี 10 บทความ /
ราชาชาตินิยม | โหลดฟรี 10 บทความ /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อุตสาหกรรมแห่งความจงรักภักดี /
สัญลักษณ์คณะราษฎรที่หายไป...เราจะจดจำไว้ /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อำนาจของสาธารณชน จากบทกล่าวตามในหนังสือ 1984 /
/ รัฐประหารไทย | รวม 10 บทความสุดเข้ม /
/ 10 หนังสือสำหรับคน 'อยู่ไม่เป็น' /
==================

Order NOW - คลิกสั่งซื้อที่รูป -

เสื้อยืดสำหรับราษฎรทั้งหลาย

1. เสื้อศรัทธา
2. เสื้อยืดสังคมไทย (ข้อเขียนของวัฒน์ วรรลยางกูร)==================

พบกับ 'หนังสือดี ราคาโดน' ที่ 'ลดแล้ว ลดอีก' คัดเน้นๆ มาให้ผู้อ่านเลือกสรรกันอย่างครบรส ทุกหมวดหมู่จัดชุดหนังสืออย่างพิถีพิถัน มากกว่า 40 ชุด จากหนังสือกว่า 100 ปก ในราคาสุดพิเศษ

โปรดอย่ารอช้า หนังสือบางเล่มเหลือจำนวนจำกัด

หนังสือดี! ราคาโดน! ที่ผู้อ่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!!!

คลิก https://www.sm-thaipublishing.com/category/3755/special-set


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้