ศักดินา ชนชั้นนำ | โหลดฟรี 10 บทความ

Last updated: 19 พ.ค. 2564  |  9461 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศักดินา โหลดฟรี สมมติ

สั่งซื้อได้แล้ว - หนังสือ หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ (1984) ฉบับครบรอบ 72 ปี

ครบชุดการออกแบบ - 4 ปก=========

รวมบทความเกี่ยวกับ 'ศักดินาและชนชั้นนำ' ที่สามารถโหลดไปอ่านกันแบบฟรีๆ จากหลายท่าน

จิตร ภูมิศักดิ์ . สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล . เครก เจ.เรย์โนลด์ส . ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ . จิตติมา อานสกุลเจริญ . วชิรวัชร งามละม่อม . วินัย ชวนประพันธ์ . ธันวา ใจเที่ยง . ธรรมวิมล สุขเสริม . ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ . อาสา คำภา . ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์


1. โฉมหน้าศักดินาไทย
— จิตร ภูมิศักดิ์

"หลายคนไม่ยอมรับว่าศักดินาไทยมีลักษณะเยี่ยงเดียวกับฝรั่งคือการยึดถือที่ดิน การมีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นหลักของอำนาจในการปกครอง นอกจากนี้ยังมีคำอบรมพร่ำสอนให้ชื่นชมกับระบบศักดินาเมื่อครั้งบ้านเมืองดีว่า เมืองแก้วของเรานี้เป็นเมืองสุขสมบูรณ์ ถึงจะแบ่งคนออกเป็นเจ้านาย ไพร่ ทาส แต่มีสายสัมพันธ์ต่อกันดุจญาติในครัวเรือน ไม่มีความต่างกันในพวกฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ"

https://bit.ly/39LQufB

============

2. สังคมไทยจากศักดินาสู่ทุนนิยม
— สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

"ระบบศักดินายังคงมีอิทธิพลมากในประเทศไทยปัจจุบัน การปลดปล่อยไพร่และทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นเพียงการเลิกระบบศักดินาอย่างเป็นทางการเท่านั้น"

https://bit.ly/2VKIAKY

============

3. เจ้าสัว ขุนศึก ศักดินา ปัญญาชน และคนสามัญ
— เครก เจ.เรย์โนลด์ส

"การเขียนประวัติศาสตร์สยามตลอดช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์จนถึง พ.ศ.2475 มีศูนย์กลางอยู่ที่เรื่องราวราชสำนัก เนื่องจากพระมหากษัตริย์ เจ้าฟ้า ขุนนาง และพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูงเท่านั้นได้ทำหน้าที่นักประวัติศาสตร์ของสยามในอดีต"

https://bit.ly/3mZKrYg

============

4. การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นนำสยาม
— ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์

"แม้รัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 จะชูนโยบายการตัดถนนเพื่อสาธารณประโยชน์ แต่ในเบื้องลึกแล้ว การตัดถนนเป็นจำนวนมากเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ของชนชั้นสูงในสังคมสยาม อันได้แก่ พระมหากษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง และคหบดี"

https://bit.ly/2L3M3Ci

============

5. ชนชั้นและยุคสมัยการเมืองการปกครองไทย
— จิตติมา อานสกุลเจริญ

"ฐานะทางการเมืองการปกครองไทยนั้น เป็นไปในลักษณะที่อํานาจถูกผูกขาดและครอบครองโดยชนชั้นนําที่สามารถเข้าถึงอํานาจทางการเมือง กลุ่มคนเหล่านี้ถือเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคม ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นปกครองชนชั้นข้าราชการ ได้สลับสับเปลี่ยนแย่งชิงอํานาจในการบริหารปกครองบ้านเมือง ถึงแม้ว่าบางยุคบางสมัยประชาชนจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองการปกครองบ้าง แต่อํานาจหลักก็ยังอยู่ในมือของชนชั้นนํา"

https://bit.ly/3qwrGOz

============

6. ทฤษฎีชนชั้นนํา
— วชิรวัชร งามละม่อม

"ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย วางหลักการไว้ว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และได้รับความคุ้มครอง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย ไม่ว่าชายหรือหญิง แต่ในความเป็นจริงโดยธรรมชาติ จะมีคนบางคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าคนทั่วไป ที่เป็นคนจำนวนน้อยในสังคมที่มีการแสดงออกในการเป็นผู้นำทำให้บุคลิกลักษณะที่แตกต่างจากคนทั่วไป ที่เราเรียกว่าชนชั้นนำ"

https://bit.ly/36KifTN

============

7. อิทธิพลของระบบศักดินาในการบริหารราชการ
— วินัย ชวนประพันธ์

"ความจริงประการหนึ่งมีอยู่ว่าระบบทางสังคมหรือการปกครองใดที่เคยใช้ติดต่อกันมานานนับด้วยร้อยๆ ปีนั้น เวลาจะล้มเลิกไปก็ทำได้ยาก"

https://bit.ly/36P4O57

============

8. ประวัติศาสตร์แห่งชนชั้นและความเหลื่อมล้ำทางภาษา-วัฒนธรรมชนชาติพื้นเมืองในสังคมลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
— ธันวา ใจเที่ยง, ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม และ ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์

"แม้ปัจจุบันรัฐต่างๆ จะพยายามปรับระบบการบริหารจากรัฐศักดินาและรัฐแบบฟิวดัลมาสู่ระบอบประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยรวมศูนย์แบบสังคมนิยมพยายามสร้างความเท่าเทียมกัน แต่กระนั้นในความเป็นจริงภายใต้ความเป็นรัฐชาติที่ให้ความสำคัญต่อภาษา-วัฒนธรรมของชนชาติผู้กุมอำนาจรัฐเป็นภาษาและวัฒนธรรมแห่งชาติ ดังนั้นภาษาวัฒนธรรมชนพื้นเมืองในท้องถิ่นต่างๆ จึงยังอยู่ในสภาพที่ไม่เท่าเทียม ยังมีความเหลื่อมล้ำเกิดชนชั้นในทางภาษา-วัฒนธรรม จนกระทั่งคนในชุมชนขาดความมั่นใจ ทำให้ภาษาท้องถิ่นเริ่มเลือนหายไป"

https://bit.ly/33OX8xE

============

9. ความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายชนชั้นนำไทย พ.ศ.2495-2535
— อาสา คำภา

"การปรับเปลี่ยนฉันทามติของชนชั้นนำให้ครอบคลุมยิ่งกว่าการ 'ไม่ควบรวมอานาจ' ในหมู่ชนชั้นนำเพื่อสร้างรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยฉบับใหม่ที่มีประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างอำนาจนั้นอาจกล่าวได้ว่ายังมิได้เกิดขึ้น แต่กลับปรากฏความพยายามในการควบรวมอำนาจซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการละเมิดฉันทามติของชนชั้นนำที่มีมาแต่อดีตเท่านั้น หากแต่ยังละเมิดหลักการเรื่องอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนซึ่งเป็นฉันทามติที่ยึดถือกันในกลุ่มคนหลายกลุ่มในระยะหลังอีกด้วย"

https://bit.ly/3oxlWCc

============

10. เครือข่ายชนชั้นนำทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก
— ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และคณะ

"การลงทุนและกระบวนการของบ่อนคาสิโนชายแดนเป็นกระบวนการที่ทำให้การพนันแต่เดิมกลายมาเป็นสินค้าในเชิงธุรกิจ (commodification) และมีบทบาทในการฟอกเงินของกลุ่มชนชั้นนำไทยที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย"

https://bit.ly/3gpU3cr

============

สำหรับนักอ่านที่สนใจงานวิชาการทั้งด้านการเมือง รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา

ขอแนะนำชุดหนังสือที่น่าสนใจ

// Set ประวัติศาสตร์ความคิดในรัฐไทย //
// Set เรียนรู้การเมืองไทย
 //
// Set รื้อ-สร้าง และท้าทายทางความคิด
 //
// Set บทสรุปทางความคิดของนักคิดระดับโลก
 //
// Set เข้าใจการเมือง เข้าถึงประชาชน // 
==============================

บทความที่คุณน่าจะชอบ

คณะราษฎร 2475 | โหลดฟรี 10 บทความ /
รัฐประหารไทย | รวม 10 บทความสุดเข้ม /
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ | โหลดฟรี 10 บทความ / 
ปรัชญาตะวันออก | โหลดฟรี 13 บทความ /
ราชาชาตินิยม | โหลดฟรี 10 บทความ /
20 หนังสือ อ่านเบิกเนตร /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อุตสาหกรรมแห่งความจงรักภักดี /
สัญลักษณ์คณะราษฎรที่หายไป...เราจะจดจำไว้ /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อำนาจของสาธารณชน จากบทกล่าวตามในหนังสือ 1984 /
/ 10 หนังสือสำหรับคน 'อยู่ไม่เป็น' /

==================

สำนักพิมพ์สมมติแจก Code ส่วนลด **จำนวนจำกัด**

ส่วนลด 100.-  เพียงใส่ code READER100 | เมื่อช้อปครบ 900.-
ส่วนลด 200.-  เพียงใส่ code READER200 | เมื่อช้อปครบ 1,500.-พบกับ 'หนังสือดี ราคาโดน' ที่ 'ลดแล้ว ลดอีก' คัดเน้นๆ มาให้ผู้อ่านเลือกสรรกันอย่างครบรส ทุกหมวดหมู่จัดชุดหนังสืออย่างพิถีพิถัน มากกว่า 40 ชุด จากหนังสือกว่า 100 ปก ในราคาสุดพิเศษ

โปรดอย่ารอช้า หนังสือบางเล่มเหลือจำนวนจำกัด

หนังสือดี! ราคาโดน! ที่ผู้อ่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!!!

คลิก https://www.sm-thaipublishing.com/category/3755/special-set


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้