ตุลาการภิวัตน์ | โหลดฟรี 10 บทความ

Last updated: 19 พ.ค. 2564  |  4543 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตุลาการภิวัตน์ | โหลดฟรี 10 บทความ

รวมบทความเกี่ยวกับ 'ตุลาการภิวัตน์' ที่สามารถโหลดไปอ่านกันแบบฟรีๆ จากหลายท่าน

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . สมชาย ปรีชาศิลปกุล . ปิยบุตร แสงกนกกุล . สายชล สัตยานุรักษ์ . วีระ สมบูรณ์ . ธีรยุทธ บุญมี . อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร . อภิญญา แก้วกำเหนิด . ประกิต ประสิทธิ์ศุภพล . เพลินตา ตันรังสรรค์


1. อนาคตสังคมไทยภายใต้อำนาจตุลาการ The Future of Thai Society under Judicial Power
— อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

"กรอบความคิดในการอธิบายการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ "ตุลาการภิวัฒน์" ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดประสานและสอดคล้องไปกับการพิจารณาถึงการเชื่อมโยงระหว่างชนชั้นสูงหลายกลุ่ม ดังที่อาจารย์สายชล อาจารย์กฤษณ์พชร และอาจารย์อายาโก ได้เสนอไว้ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างกว้างขวางและเชื่อมหลายมิติในระยะหลังๆ นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ได้ปิดป้ายให้แก่การ “เกาะกลุ่ม” และการเคลื่อนไหวของกลุ่มชนชั้นสูงด้วยคำใหม่ที่มีพลัง โดยมองไปในลักษณะของ "เครือข่าย" (Network)"

https://bit.ly/3eaDKRl
============

2. การเมืองเชิงตุลาการ Judicialization of Politics
— สมชาย ปรีชาศิลปกุล

"แม้ว่าอำนาจของในการตรวจสอบโดยฝ่ายตุลาการจะถูกเขียนขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ แต่ฝ่ายตุลาการก็มิใช่เพียงผู้กระทำในเชิงรับ (passive players) หากแต่ยังสามารถสร้างบทบาทใหม่สำหรับตนเองไปพร้อมกัน ซึ่งในการมองเรื่องการเมืองเชิงตุลาการจะให้คำาอธิบายว่ากฎหมายคือผลผลิตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองต่างๆ (product of interactions among various political institutions) โดยศาลมิใช่เป็นเพียงสถาบันที่สร้างกฎหมายขึ้นในระบบการเมืองเท่านั้น แต่เป็นการสร้างกฎหมายที่วางอยู่บนการได้รับความยอมรับจากสถาบันอื่นด้วยเช่นกัน"

https://bit.ly/3aXaTxP
============

3. ตุลาการภิวัตน์วิธี
— ปิยบุตร แสงกนกกุล

"ในความเห็นของผม (ตุลาการภิวัตน์)เป็นขบวนการที่ศาลเข้ามามีบทบาททางการเมืองผ่านการตัดสินคดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายกลุ่มการเมืองที่เป็นอันตรายหรือภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตุลาการภิวัตน์อาศัยความชอบธรรมแบบเสรีแบบประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ ในการเข้าไปตรวจสอบองค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง"

https://bit.ly/338xHXi
============

4. มรดกทางประวัติศาสตร์และการบังเกิด "ตุลาการภิวัตน์" ในรัฐไทย
— สายชล สัตยานุรักษ์

"กระบวนการ 'ตุลาการภิวัตน์' เกิดขึ้นได้เนื่องจากวัฒนธรรมทางความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยที่สั่งสมมายาวนาน การที่ชนชั้นกลางขาดกลไกในการต่อสู้และต่อรองกับผู้นำทางทหารหรือนักการเมืองที่ผูกขาดอำานาจรัฐ ทำให้ต้องการ 'คนดี' เป็นผู้ปกครอง และหวังที่จะอาศัย 'คุณธรรม' ในการกำกับการใช้อำนาจของผู้นำแบบเผด็จ"

https://bit.ly/2VTrMlc
============

5. มิติระหว่างประเทศในตุลาการภิวัตน์
— วีระ สมบูรณ์

"ตุลาการภิวัตน์และมิติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงทางสังคมและการเมือง และยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยประสบความถดถอยและพัฒนาการแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค"

https://bit.ly/33VCfAT
============

6. ตุลาการภิวัตน์
— ธีรยุทธ บุญมี

"แต่ถ้าศาลขยายพื้นที่แห่งความยุติธรรมให้กว้างขวางขึ้นโดยเพิ่มบทบาทขอบเขตอำนาจยุติธรรมของตน เปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชน-สังคมฟ้องร้องดำเนินคดีได้กว้างขึ้น ดังเช่นที่ทำกันในหลายประเทศ ศาลอาจช่วยปลดล็อกวิกฤติการเมืองได้ เพราะเป็นที่เชื่อกันทั่วทั้งสังคมว่า นักการเมือง ข้าราชการทำผิดกฎหมายอย่างมากมายมหาศาลถ้าสามารถดำเนินคดีได้ตามที่มีการโกงกินจริงๆ ความยุติธรรมย่อมเกิดและคลายวิกฤติได้"

https://bit.ly/36Uxl9m
============

7. ตุลาการภิวัตน์กับวิกฤติการณ์ทางการเมือง 2549
— อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร

"การที่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเข้ามาทำหน้าที่และมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่นอกเหนือจากการพิจารณาพิพากษาคดี โดยบัญญัติบทบาทและอำนาจของผู้พิพากษาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีความเหมาะสมหรือไม่ ควรจะมีขอบเขตและมีการจำกัดการใช้อำนาจเพียงใด"

https://bit.ly/3oxW88Z
============

8. การปกครองโดยตุลาการ Gouvernment by Judges
— อภิญญา แก้วกำเหนิด

"การพิเคราะห์ถึงข้อความคิดว่าด้วย “การปกครองโดยตุลาการ” หรือ “รัฐบาลตุลาการ” นี้ แม้จะยังไม่มีลักษณะเป็นข้อความคิดทางกฎหมายที่ได้รับฉันทามติว่าเป็นหลักกฎหมาย แต่นับว่าเป็นความพยายามของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะสร้างและพัฒนาข้อความคิดทางกฎหมายที่ชัดเจนจากปรากฏการณ์ในการใช้อำนาจขององค์กรตุลาการโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ ที่ใช้อำนาจก้าวล่วงเข้าไปในอำนาจขององค์กรการเมืองอื่น โดยเฉพาะก้าวล่วงอำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจบริหาร"

https://bit.ly/3uhcQNi
============

9. ความเป็นตุลาการภิวัฒน์ของศาลรัฐธรรมนญูกับการดํารงหลักนิติธรรม
— ประกิต ประสิทธิ์ศุภพล

" 'ศาลรัฐธรรมนูญ' เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เสมือนผู้พิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่แรกที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับการจัดตั้งขึ้นศาลรัฐธรรมนูญได้มีบทบาทอย่างสำคัญในการวางหลักกฎหมายและหลักการที่สำคัญให้แก่สังคม ซึ่งหลายครั้งหลายคราวที่ประเทศไทยตกอยู่ในวิกฤติการณ์เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดความแตกแยกในสังคมไทย ศาลรัฐธรรมนูญได้แสดงบทบาทในลักษณะของตุลาการภิวัฒน์ให้ปรากฏ ซึ่งมีผลในเชิงชี้นำหรือหาทางออกให้สังคม"

https://bit.ly/33W3dZb
============

10. ปาฐกถา เรื่อง "ศาลกับปัญหาตุลาการภิวัตน์"
— เพลินตา ตันรังสรรค์

"อำนาจชอบธรรมของศาลนั้น ไม่อาจตั้งอยู่และบังคับให้เกิดผลได้ด้วยเงิน หรือด้วยอาวุธ แต่ต้องอาศัยความเชื่อถือของประชาชนต่อความมั่นคงทางศีลธรรมและสำนึกผิดชอบชั่วดีของสถาบันศาลแต่เพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้ศาลจึงพึงระวังรักษาตัวไว้ ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง"

https://bit.ly/2LkljxG

============

สำหรับนักอ่านที่สนใจงานวิชาการทั้งด้านการเมือง รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา

ขอแนะนำชุดหนังสือที่น่าสนใจ

// Set ประวัติศาสตร์ความคิดในรัฐไทย //
// Set เรียนรู้การเมืองไทย
 //
// Set รื้อ-สร้าง และท้าทายทางความคิด
 //
// Set บทสรุปทางความคิดของนักคิดระดับโลก
 //
// Set เข้าใจการเมือง เข้าถึงประชาชน // 

==============================

บทความที่คุณน่าจะชอบ

คณะราษฎร 2475 | โหลดฟรี 10 บทความ /
รัฐประหารไทย | รวม 10 บทความสุดเข้ม /
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ | โหลดฟรี 10 บทความ / 
ปรัชญาตะวันออก | โหลดฟรี 13 บทความ /
ราชาชาตินิยม | โหลดฟรี 10 บทความ /
20 หนังสือ อ่านเบิกเนตร /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อุตสาหกรรมแห่งความจงรักภักดี /
สัญลักษณ์คณะราษฎรที่หายไป...เราจะจดจำไว้ /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อำนาจของสาธารณชน จากบทกล่าวตามในหนังสือ 1984 /
/ 10 หนังสือสำหรับคน 'อยู่ไม่เป็น' /

==================

สำนักพิมพ์สมมติแจก Code ส่วนลด **จำนวนจำกัด**

ส่วนลด 100.-  เพียงใส่ code READER100 | เมื่อช้อปครบ 900.-
ส่วนลด 200.-  เพียงใส่ code READER200 | เมื่อช้อปครบ 1,500.-พบกับ 'หนังสือดี ราคาโดน' ที่ 'ลดแล้ว ลดอีก' คัดเน้นๆ มาให้ผู้อ่านเลือกสรรกันอย่างครบรส ทุกหมวดหมู่จัดชุดหนังสืออย่างพิถีพิถัน มากกว่า 40 ชุด จากหนังสือกว่า 100 ปก ในราคาสุดพิเศษ

โปรดอย่ารอช้า หนังสือบางเล่มเหลือจำนวนจำกัด

หนังสือดี! ราคาโดน! ที่ผู้อ่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!!!

คลิก https://www.sm-thaipublishing.com/category/3755/special-set


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้