เผด็จการ อำนาจนิยม | โหลดฟรี 10 บทความ

Last updated: 7 ส.ค. 2564  |  5299 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เผด็จการ อำนาจนิยม | โหลดฟรี 10 บทความ

รวมบทความเกี่ยวกับ 'เผด็จการ' ที่สามารถโหลดไปอ่านกันแบบฟรีๆ จากหลายท่าน

โอฬาร ถิ่นบางเตียว . ศุภณัฐ บุญสด . ทักษ์ เฉลิมเตียรณ . ณรงค์ศักดิ์ เนียมสอน . พิพัฒน์ แสนปารี . นิพนธ์ ฐานะพันธุ์ . สมคิด เลิศไพฑูรย์ . เกรียงไกร วังวิชัย . ประคอง มาโต, ปิยะ ตามพระหัตถ์ . ชมพูนุท เฉลียวบุญ


1. รัฐบาลเผด็จการอำนาจนิยม : จาก คสช. - ถึงเสื้อคลุมประชาธิปไตย
— โอฬาร ถิ่นบางเตียว

"เมื่อรัฐบาลเผด็จการทาสนายทุนมีหน้าที่รับใช้นายทุน ไม่ใช่ประชาชนพลเมืองเจ้าของประเทศ ใครที่เห็นต่างจากรัฐบาลเผด็จการทาสนายทุนก็จะถูกคุกคามด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดความหวาดกลัวสยบยอมต่ออำนาจ"

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PSPAJ-KKU/article/view/242020/169861
============

2. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด: ประวัติศาสตร์ผู้เผด็จการภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย ช่วง พ.ศ.2483-2487
— ศุภณัฐ บุญสด

"กฎหมายอันมีลักษณะเป็นการรัฐประหารตามนิยามของ Ozan O.Varol ส่งผลให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแปรเปลี่ยนสภาพจากผู้เผด็จการแบบชั่วคราวกลายมาเป็นผู้เผด็จการแบบรัฏฐาธิปัตย์ที่ใช้อำนาจเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรมุ่งก่อตั้งขึ้น...มาเป็นระบอบเผด็จการทหาร (Military dictatorship) ในระหว่าง พ.ศ.2483-2487ได้ในท้ายที่สุด"

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/245769/167192
============

3. การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ
— ทักษ์ เฉลิมเตียรณ

“การรัฐประหารของจอมผลถนอมในครั้งนี้ก็ขาดซึ่งพลังและเหตุผลเช่นการรัฐประหารที่มีมาก่อนๆ การรัฐประหารครั้งนี้เห็นได้ว่าเป็นเพียงวิธีการที่ผู้นำทหารกระทำเพื่อดำรงไว้ซึ่งอำนาจของตน ซึ่งเป็นการต่อต้านความปราถนาของประชาสังคมที่มีเพิ่มขึ้น”

https://digital.lib.ru.ac.th/m/c11943397.PDF
============

4. ระบอบเผด็จการอยู่รอดได้อย่างไร: บทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2562
— ณรงค์ศักดิ์ เนียมสอน

"การศึกษาเกี่ยวกับสภานิติบัญญัติภายใต้ระบอบเผด็จการในต่างประเทศได้มองสถาบันทางการเมืองแบบประชาธิปไตยภายใต้ระบอบเผด็จการว่า คือความจำเป็นทางการเมืองของผู้นำเผด็จการ"

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/242934/165858
============

5. การใช้อำนาจแบบเผด็จการกับการใช้อำนาจแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย
— พิพัฒน์ แสนปารี

"ระบอบเผด็จการยังมีลักษณะอีกหลายประการ เช่น ไม่ต้องการให้มีฝ่ายค้าน ต้องการให้มีการปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ ถือว่าฝ่ายค้านเป็นศัตรู หรือเป็นอุปสรรคของชาติ ระบอบเผด็จการเน้นหลักประสิทธิภาพ จึงต้องมีกองกำลังเพื่อบังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเต็ม"

https://bit.ly/36GHPc8
============

6. การปฏิรูปรัฐธรรมนูญของไทยให้เป็นประชาธิปไตยหรือเพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการ 4.0
— นิพนธ์ ฐานะพันธุ์

"กระบวนการถ่ายโยงอำนาจของเผด็จการยุค 4.0 ผู้ร่างทั้งหลายเป็นหัวหน้าและเกี่ยวข้องกับเผด็จการทั้งสิ้น น่าจะเป็นความจริงว่าเขาไม่ได้ร่างเพื่อประชาธิปไตยของประชาชน แต่ร่างเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลทหารแล้วจะนำมาซึ่งความขัดแย้งวุ่นวายต่อประเทศชาติ"

https://bit.ly/3ga1oNk
============

7. ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
— ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

"ประสบการณ์อันยาวนานในทางรัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองไทยสอนให้รู้ว่า ผู้เผด็จการไม่ว่าจะเป็น “เผด็จการที่ดี” หรือ “เผด็จการที่เลว” ย่อมใช้อำนาจเผด็จการที่มีลักษณะรวมศูนย์ไปถึงขีดสุดของตนเองซึ่งแน่นอนย่อมกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และนำพาประเทศไปสู่หายนะในที่สุด"

https://bit.ly/2L25eMQ
============

8. วิเคราะห์เจตนารมณ์การเขียนรัฐธรรมนูญระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตย
— เกรียงไกร วังวิชัย

"ระบอบเผด็จการคือระบอบการเมืองการปกครองถูกจำกัด อยู่ในบุคคลเพียงคนเดียวหรือสอง สามคน กล่าวคือ การใช้อำนาจที่ตนมีตัดสินใจเรื่องต่างๆ ปิดกั้นความคิด การแสดงออกของประชาชน"

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/240237/163689
============

9. รูปแบบการปกครองกับการเมืองการปกครองของไทย
— ประคอง มาโต, ปิยะ ตามพระหัตถ์

"อำนาจของรัฐลักษณะของประชาธิปไตยเสรีนิยมได้แก่ มีการเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรมรัฐบาลถูกจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างโดยตัวแทนของประชาชน ประชาชนรวมถึงชนกลุ่มน้อยเช่นผู้หญิง พวกรักร่วมเพศ คนสีผิวมีสิทธิในการดำรงชีวิตเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นและมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการแสดงออกด้านความคิด ฯลฯ ในขณะที่การปกครองที่ค่อนไปทางเผด็จการอย่างเช่นประชาธิปไตยเทียม เผด็จการอำนาจนิยมนั้นขาดคุณสมบัติเหล่านั้น"

https://bit.ly/3mIQfFy
============

10. ผลวัตของประชาสังคมไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยสู่เผด็จการอำนาจนิยม
— ชมพูนุท เฉลียวบุญ

"สำหรับประเทศไทยภายใต้การปกครองแบบเผด็จการอำนาจนิยม ภาคประชาสังคมต้องเผชิญกับข้อท้าทายและการถูกคุกคามจากรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีบทบาทในการติดตามและตรวจสอบ เนื่องจากรัฐที่ปกครองโดยระบอบอำนาจนิยมมักลดพื้นที่และบทบาทของภาคประชาสังคมลง"

https://bit.ly/3lHtccP
============

สำหรับนักอ่านที่สนใจงานวิชาการทั้งด้านการเมือง รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา

ขอแนะนำชุดหนังสือที่น่าสนใจ

// Set เล่มหนาตาสว่าง //
// Set ประวัติศาสตร์ความคิดในรัฐไทย //
// Set เรียนรู้การเมืองไทย
 //
// Set รื้อ-สร้าง และท้าทายทางความคิด
 //
// Set บทสรุปทางความคิดของนักคิดระดับโลก
 //
// Set เข้าใจการเมือง เข้าถึงประชาชน // 

==============================

บทความที่คุณน่าจะชอบ

ตุลาการภิวัตน์ | โหลดฟรี 10 บทความ /
คณะราษฎร 2475 | โหลดฟรี 10 บทความ /
รัฐประหารไทย | รวม 10 บทความสุดเข้ม /
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ | โหลดฟรี 10 บทความ / 
ปรัชญาตะวันออก | โหลดฟรี 13 บทความ /
ราชาชาตินิยม | โหลดฟรี 10 บทความ /
20 หนังสือ อ่านเบิกเนตร /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อุตสาหกรรมแห่งความจงรักภักดี /
สัญลักษณ์คณะราษฎรที่หายไป...เราจะจดจำไว้ /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อำนาจของสาธารณชน จากบทกล่าวตามในหนังสือ 1984 /
/ 10 หนังสือสำหรับคน 'อยู่ไม่เป็น' /

==================

สำนักพิมพ์สมมติแจก Code ส่วนลด **จำนวนจำกัด**

ส่วนลด 200.-  เพียงใส่ code READER200 | เมื่อช้อปครบ 1,500.-
==================

พบกับ 'หนังสือดี ราคาโดน' ที่ 'ลดแล้ว ลดอีก' คัดเน้นๆ มาให้ผู้อ่านเลือกสรรกันอย่างครบรส ทุกหมวดหมู่จัดชุดหนังสืออย่างพิถีพิถัน มากกว่า 40 ชุด จากหนังสือกว่า 100 ปก ในราคาสุดพิเศษ

โปรดอย่ารอช้า หนังสือบางเล่มเหลือจำนวนจำกัด

หนังสือดี! ราคาโดน! ที่ผู้อ่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!!!

คลิก https://www.sm-thaipublishing.com/category/3755/special-set


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้