คาร์ล มาร์กซ (Karl Marx) | โหลดฟรี 10 บทความ

Last updated: 19 พ.ค. 2564  |  30866 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คาร์ล มาร์กซ (Karl Marx) | โหลดฟรี 10 บทความ

คาร์ล มาร์กซ (Karl Marx) นักเศรษฐศาสตร์ นักปรัชญา และนักคิดคนสำคัญแห่งยุคสมัย ผู้ที่วิพากษ์เศรษฐศาสตร์การเมืองคลาสสิคอย่างถึงแก่น แล้วสร้างระบบทฤษฎีว่าด้วย 'ระบบทุน' ของเขาขึ้นมาใหม่ ซึ่งปรากฏออกมาเป็นนิพนธ์ใหญ่ 3 เล่ม ภายใต้หนังสือเล่มสำคัญแห่งยุคที่ชื่อว่า Capital หรือ ทุน

สำนักพิมพ์รวมบทความเกี่ยวกับ 'Karl Marx' ที่สามารถโหลดไปอ่านกันแบบฟรีๆ จากหลายท่าน

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ . ภัทรมน สุวพันธุ์ . วัชรพล พุทธรักษา . พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนิน) . วีรชาติ นิ่มอนงค์ . เด่นพงษ์ แสนคํา . อัครยา สังขจันทร์ . แล ดิลกวิทยรัตน์ . พจมาน บุญไกรศรี . เฟอเรน เตอร์โก . สมศักดิ์ สามัคคีธรรม . สิตางค์ เจริญวงศ์


1. ปัญหา "ชนชั้นกลางๆ" ในทฤษฎีมาร์กซิสต์กับมโนทัศน์ "ตำแหน่งที่ตั้งทางชนชั้นที่มีความขัดแย้งภายใน" ของ อีริค โอลิน ไรท์
— เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

"ในความเป็นจริงชนชั้นกรรมาชีพไม่อาจเป็นพลังหนึ่งเดียวในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ แต่ยังมีพลังอื่นๆ ... ที่จะสามารถปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ... ยังมีกลุ่มคนที่อยู่กลางๆ เป็นตัวแปรสำคัญของการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ด้วย"

https://bit.ly/307K19y
============

2. บทวิเคราะห์วิกฤตการณ์การศึกษาไทยภายใต้ทฤษฎีของ คาร์ล มาร์กซ์
— เด่นพงษ์ แสนคํา และ อัครยา สังขจันทร์

"ระบบเศรษฐกิจก่อนทุนนิยมของสังคมไทยซึ่งก็คือระบบศักดินา เป็นเหตุให้การเมืองและการศึกษาไทยไม่สามารถที่จะพัฒนาก้าวหน้าไปได้เพราะเป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นครองความเป็นใหญ่ของชนชั้นผู้ปกครองในระบบศักดินาที่สืบทอดอำนาจจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างชัดเจน"

https://bit.ly/2ZkR2n3
============

3. มดลูกก็ปัจจัยการผลิต
— แล ดิลกวิทยรัตน์

"แรงหญิงนั้นเป็นแรงงานหลักในการพัฒนาความเติบโตของมนุษยชาติ แต่แรงงานนี้ก็มักถูกมองข้ามไปจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม"

https://bit.ly/3gOEiuQ
============

4. สินค้า มูลค่า และสภาวะแปลกแยกในหนังสือ 'ว่าด้วยทุน' ของ คาร์ล มาร์กซ์
— วัชรพล พุทธรักษา

"สำหรับมาร์กซ์มองว่าการรังสรรค์การผลิตของกรรมกรนั้นไม่ได้เป็นสิ่งสวยงาม หากแต่เป็นความสัมพันธ์ทางชนชั้น (Class relationship) ที่ไม่เท่าเทียม กรรมกรนั้นเป็นผู้ผลิตสินค้าก็จริงอยู่ แต่ขณะเดียวกันนั้นเองกรรมกรก็ถูกซื้อ/ขายได้โดยชนชั้นนายทุน"

https://bit.ly/30nMVXQ
============

5. สันติภาพบนพื้นฐานความยุติธรรม : วิเคราะห์แนวคิดปรัชญาการเมืองของ คาร์ล มาร์กซ์
— พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนิน) และ ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์

"มาร์กซ์มองว่าระบบนายทุนแท้จริงแล้วเป็นเพียงทายาทของระบบเจ้าทาส และระบบขุนนางศักดินา เป็นส่วนหนึ่งของอํานาจทางการปกครอง ... จึงได้เสนอยุทธวิธีแก้ความขัดแย้งการเอารัดเอาเปรียบ ด้วยการโค่นล้มปฏิวัติรัฐของนายทุน"

https://bit.ly/3fkyEAf
============

6. วัตถุนิยมประวัติศาสตร์ รากฐานทางปรัชญาและคุณูปการในการเปลี่ยนแปลงสังคม
— ภัทรมน สุวพันธุ์

"การปรากฏขึ้นของปรัชญาวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ของ คาร์ล มาร์กซ์ ได้ทำให้คนเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นครั้งแรกว่า ชีวิตสังคม ปรากฏการณ์ของสังคมและประวัติศาสตร์สังคมนั้น แท้จริงแล้วมิใช่ 'ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ' หรือเป็นเรื่องของ 'พรหมลิขิต' ... หากแต่เป็นการพัฒนาอย่างมีกฎเกณฑ์ของสังคม ซึ่งทำให้การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์สังคมกลายเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง"

https://bit.ly/2ZmRHEB
============

7. คาร์ล มาร์กซ ปฏิเสธระบบตลาดหรือไม่
— อัครยา สังขจันทร์

"การที่มาร์กซประณามระบบทุนนิยม ไม่ได้หมายความว่า เขาปฏิเสธระบบตลาด ปัญหาของระบบทุนนิยมไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะใดๆ ของระบบตลาดเลย"

https://bit.ly/38O7FKE
============

8. ปรัชญาสังคมของคาร์ล มาร์กซ์: บทวิเคราะห์ว่าด้วยปัญหาความเสมอภาค
— เด่นพงษ์ แสนคํา และ อัครยา สังขจันทร์

"มาร์กซ์อธิบายว่าการขูดรีดมูลค่าส่วนเกินผ่านกำไรนั้นทำให้เกิดการสะสมทุน และนำไปสู่การขูดรีดอย่างไม่จบสิ้น และมันจึงนำไปสู่ปัญหาของการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ซึ่งเกิดจากวิถีแห่งความทุกข์ยากของมนุษย์ในระบบทุนนิยม ... มันจึงนำไปสู่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยม"

https://bit.ly/2Wasz1D
============

9. ทรรศนะเรื่องเสรีภาพของ คาร์ล มาร์กซ์
— พจมาน บุญไกรศรี

"เสรีภาพที่มาร์กซ์คิดว่าเป็นเสรีภาพที่แท้จริงที่มนุษย์ควรจะมีนั้นเป็นเสรีภาพที่ไม่ผูกติดกับผลประโยชน์ของชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งเท่านั้นแต่จะต้องใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนในสังคม"

"การศึกษาทรรศนะเรื่องเสรีภาพของมาร์กซ์ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีประโยชน์ในการอธิบายเรื่องการปฏิวัติเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ และการขับเคลื่อนไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์ได้ว่าเป็นการกระทำเพื่อมนุษย์ทุกคน"

https://bit.ly/2ZgSqXy
============

10. มาร์กซ์กับยุคสมัยของเรา
— เฟอเรน เตอร์โก เขียน / สมศักดิ์ สามัคคีธรรม แปล

"ความสัมพันธฺทางการผลิตแม้เพียงปริบทระดับ 'โลก' (global) ก่อให้เกิดได้เพียงสภาวะอนาธิปไตย และความไม่เท่าเทียมกัน บนพื้นฐานและในรูปแบบสินค้าชุมชน (Gemeinwesen) ... ดังนั้นหากเราต้องการเอาชนะระบบทุนนิยม เราต้องสร้างความสามัคคีกันในชุมชนโลกให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและกุมชะตากรรมนี้ไว้ในมือของพวกเราเอง"

https://bit.ly/2AP2KwB
============

11. เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยทุนนิยมสัญญะ: บทวิพากษ์แนวคิดหลังสมัยใหม่ของ ฌอง โบดริยารด์
— สิตางค์ เจริญวงศ์

"ผู้คนยุคทุนนิยมสมัยใหม่ หรือที่ โบดริยารด์เรียกว่ายุคหลังสมัยใหม่จึงถูกครอบงำด้วยการบริโภคผ่านตัวสัญญะ ผู้คนในยุคนี้ไม่ได้เลือกบริโภคเพราะอรรถประโยชน์ที่ได้รับจากวัตถุชิ้นนั้นอีกต่อไป แต่เป็นการบริโภคจากสัญญะที่ติดมากับวัตถุนั้น"

https://bit.ly/2OhgkMw
============

12. จาก “มดลูกก็ปัจจัยการผลิต” ถึงกำเนิดภาคบริการในระบบทุนนิยม: การผลิตซ้ำ งานบ้าน และผู้หญิงในทฤษฎีมาร์กซิสต์ออโตโนเมีย
— เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

"คุณูปการทางทฤษฎีของสตรีนิยมสำนักออโตโนมิสต์ดังกล่าวยังมีส่วนช่วยให้เราสามารถกลับไปรื้อคำนิยามเดิมว่า 'งาน' และ 'แรงงาน' หมายถึงเฉพาะคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือทำงานในภาคการผลิตที่เป็นทางการเท่านั้น แต่ทุกคนในสังคมล้วนแล้วแต่ทำงานและเป็นแรงงานทั้งสิ้น"

https://bit.ly/38IScvC
============


// สนพ.สมมติตีพิมพ์ผลงานของ คาร์ล มาร์กซ ในฉบับภาษาไทย //  แปลโดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณการก่อรูปของเศรษฐกิจก่อนระบบทุนนิยม (Pre-Capitalist Economic Formations)

ติดตามและศึกษาว่ามาร์กซใช้หลักฐานและข้อมูลต่างๆ ในทางประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา มาวิเคราะห์และสร้างโมเดลของรูปการณ์สังคมก่อนทุนนิยมอย่างไร
==============================

สำหรับนักอ่านที่สนใจงานวิชาการว่าด้วยวิวัฒนาการของการเมืองทั้งไทยและเทศ ไปจนถึงคอนเซ็ปต์ของรัฐ สังคม และการเมือง

ขอแนะนำชุดหนังสือที่น่าสนใจ

// Set เรียนรู้การเมืองไทย
 //
// Set รื้อ-สร้าง และท้าทายทางความคิด
 //
// Set บทสรุปทางความคิดของนักคิดระดับโลก
 //
// Set เข้าใจการเมือง เข้าถึงประชาชน // 

==============================

บทความที่คุณน่าจะชอบ

คณะราษฎร 2475 | โหลดฟรี 10 บทความ /
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ | โหลดฟรี 10 บทความ /
ราชาชาตินิยม | โหลดฟรี 10 บทความ /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อุตสาหกรรมแห่งความจงรักภักดี /
สัญลักษณ์คณะราษฎรที่หายไป...เราจะจดจำไว้ /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อำนาจของสาธารณชน จากบทกล่าวตามในหนังสือ 1984 /
/ รัฐประหารไทย | รวม 10 บทความสุดเข้ม /
/ 10 หนังสือสำหรับคน 'อยู่ไม่เป็น' /


==================


Order NOW - คลิกสั่งซื้อที่รูป -  ของที่ระลึก Karl Marx

1. กระเป๋าผ้า The Revolutionaries
2. Author Eraser | ยางลบรูปนักเขียนนักปรัชญาระดับโลก==================

สำนักพิมพ์สมมติแจก Code ส่วนลด **จำนวนจำกัด**

ส่วนลด 100.-  เพียงใส่ code READER100 | เมื่อช้อปครบ 900.-
ส่วนลด 200.-  เพียงใส่ code READER200 | เมื่อช้อปครบ 1,500.-พบกับ 'หนังสือดี ราคาโดน' ที่ 'ลดแล้ว ลดอีก' คัดเน้นๆ มาให้ผู้อ่านเลือกสรรกันอย่างครบรส ทุกหมวดหมู่จัดชุดหนังสืออย่างพิถีพิถัน มากกว่า 40 ชุด จากหนังสือกว่า 100 ปก ในราคาสุดพิเศษ

โปรดอย่ารอช้า หนังสือบางเล่มเหลือจำนวนจำกัด

หนังสือดี! ราคาโดน! ที่ผู้อ่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!!!

คลิก https://www.sm-thaipublishing.com/category/3755/special-set


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้