ประชาธิปไตย | โหลดฟรี 10 บทความ

Last updated: 19 พ.ค. 2564  |  5139 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาธิปไตย | โหลดฟรี 10 บทความ

รวมบทความเกี่ยวกับ 'ประชาธิปไตย' ที่สามารถโหลดไปอ่านกันแบบฟรีๆ จากหลายท่าน

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ . ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ . อนุสรณ์ ลิ่มมณี . สิงห์คำ มณีจันสุข . ปอยหลวง โคนทรงแสน . กลุ่มศึกษาโฉมหน้าใหม่ประเทศไทย . อันวาร์ กอมะ . องค์กรเลี้ยวซ้าย . สติธร ธนานิธิโชติ . อารียา หุตินทะ


1. ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปประชาธิปไตย : นโยบายสาธารณะ การมีส่วนร่วม กับประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง

— โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ

“สมัชชาสุขภาพเป็นนวัตกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ กำหนดนโยบายสาธารณะโดยเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาทำการถกแถลงแลกเปลี่ยนสนทนา ชี้แจงเหตผุลและหาข้อตกลงร่วมกันในประเด็นปัญหาทางสังคมต่างๆ สมัชชาสุขภาพจึงเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์วัฒนธรรมประชาธิปไตย”

https://bit.ly/39KnyV9

============

2. ประชาธิปไตยกับการปฏิรูปการศึกษา
— ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

“บทสรุปอันแรกสำหรับการปฏิรูปการศึกษา คือต้องปฏิรูปวิธีคิดของบรรดานักปฏิรูปทั้งหลายเสียก่อน ข้อแรกคือเลิกอ้างถึงความสำเร็จในอดีตของการปฏิรูปสยามเสียที แล้วลงมือศึกษาข้อมูลที่เป็นจริงอย่างวิพากษ์ หลีกเลี่ยงการนำเอาความปรารถนาของตนเองมาแทนที่สัจธรรมในทางภววิสัยเสียก่อน”

https://bit.ly/2KZXVoT

============

3. การปฏิรูปการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย
— ศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี

“ถึงแม้ว่าการปฏิรูปการเมืองเพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสังคมไทย แต่ก็เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขกันในระยะยาว ปัญหาเฉพาะหน้าของสังคมไทยที่จะต้องหาทางยุติเป็นลำดับแรกในขณะนี้ คือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองขั้นรุนแรงระหว่างคนกลุ่มใหญ่สองกลุ่ม ซึ่งนับวันจะส่งผลกระทบต่อสังคมมากขึ้น รวมทั้งอาจจะทำให้การปฏิรูปดังกล่าวเป็นไปได้ยากลำบาก”

https://bit.ly/3lSQSLL

============

4. ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
— สิงห์คำ มณีจันสุข

“หากประชาชนมีความสนใจในทางการเมือง มีการเปิดรับข่าวสารและเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นหรือช่วยถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับรู้และกระตุ้นให้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นในทางที่ถูกต้อง ก็จะส่งผลทำให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น”

https://bit.ly/36JZK1R

============

5. เมื่อสื่อมั่งคั่งประชาธิปไตยก็ซบเซา
— ปอยหลวง โคนทรงแสน

“สื่อเสรีภายใต้ทุนนิยมใหม่ จึงเป็นสิ่งที่แยกประชาชนออกจากระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ทําให้เกิดการตั้งคําถามว่า ระบอบประชาธิปไตยต้องการสื่อแบบใดเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างสื่อกับรัฐบาลถ้าประชาชนไม่ให้ความไว้วางใจในสื่อที่เป็นของรัฐ และสื่อใหม่ที่เป็นสื่อเสรีมีความชอบธรรมพอที่จะเป็นตัวกลางแล้วหรือ หรือจะต้องมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งมาตรวจสอบความชอบธรรมของสื่อเหล่านั้น”

https://bit.ly/3mOise4

============

6. ไทยอารยะ : ประชาธิปไตยในจินตนาการ
— กลุ่มศึกษาโฉมหน้าใหม่ประเทศไทย

“ คณะผู้ศึกษาและจัดทำข้อเสนอ เรื่อง “ประชาธิปไตย ในจินตนาการ ” ไม่เพียงท้าทายให้ท่านผู้อ่านและสังคมไทยได้ตรวจทานงานชิ้นนี้อย่างพิถีพิถันจริงจัง แต่ยังเสนอให้ทุกท่านขบคิด ตกลงใจร่วมกันที่จะสร้างฉันทามติครั้งใหม่เพื่อฉุดรั้งระบอบประชาธิปไตยให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างจริงจัง

“เพราะนั่นหมายถึงพลังทางสังคมได้ยกระดับวุฒิและภาวะ จากภาวะของประชาชนธรรมดามาสู่ความเป็น “พลเมือง” ที่พร้อมด้วยสํานึกสาธารณะ เพื่อผลประโยชน์โดยรวม และตราบเมื่อพลเมืองได้ตื่นรู้และเป็นพลังทางปัญญาอันยิ่งใหญ่ ที่เป็นความหวังในการนําพาสังคมไทยและระบอบประชาธิปไตยไทยหลุดพ้นจากห้วงทิวาอันมืดมิด และแสนยาวนานข้ามผ่านสู่อรุณรุ่งแห่งความหวัง...อย่างแท้จริง”

https://bit.ly/37FmHSP

============

7. พงหนามเส้นทางประชาธิปไตยในโลกมุสลิม
— อันวาร์ กอมะ

“ไม่ว่าประชาธิปไตยกับอิสลามจะเข้ากันได้หรือไม่ในทางเทววิทยา แต่ในทางการเมืองแห่งความเป็นจริงแล้ว อิทธิพลของประชาธิปไตยได้เคลื่อนขยายเข้าไปเต้นระบำในพื้นที่ของโลกมุสลิมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

https://bit.ly/2IexPgU

============

8. ประชาธิปไตยไหลย้อนกลับ
— สติธร ธนานิธิโชติ

“การรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าสำหรับ Kurlantzick มิใช่การยอมรับรูปแบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เช่น ของประเทศจีน แต่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าการธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้อย่างหนักแน่นเท่านั้น ที่จะทำให้การพัฒนาประเทศดำเนินไปอย่างมั่นคงได้

เนื่องจากแม้ระบอบประชาธิปไตยจะมิใช่ระบอบการเมืองแบบเดียวที่สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแก่ประเทศและความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชนได้ แต่ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ให้การรับรองและคุ้มครองหลักการในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียมกัน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้มากกว่าระบอบการปกครองใดๆ”

https://bit.ly/2MnBvij

============

9. รัฐสวัสดิการและประชาธิปไตย
— องค์กรเลี้ยวซ้าย

“เราทุกคนต้องมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีพอ เราต้องมีโอกาสในการศึกษา เราต้องมีโอกาสในการสร้างความมั่นใจของตนเองที่จะแสดงออก เราต้องมีเวลาว่างที่จะคิด ถกเถียง และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ทำงานจากเช้าถึงเย็น โดยไม่มีโอกาสกำหนดรูปแบบของสังคมเลย ดังนั้นความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจแยกไม่ออกจากประชาธิปไตย”

https://bit.ly/2VEiJ7o

============

10. เมื่อสตรีตามหาประชาธิปไตยในสังคมปิตาธิปไตย
— อารียา หุตินทะ

“นักเขียนหญิงแต่ละคนใช้พื้นที่ของเรื่องสั้นเพื่อตีแผ่ปัญหาที่ยังคงอยู่ ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมให้กับผู้อ่านที่เป็นเพศหญิงด้วยกัน ตระหนักถึงปัญหาที่พวกเธอจะถูกผนวกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ทั้งในฐานะของผู้ที่อาจจะถูกกระทำ ผู้สังเกตการณ์ หรือในบางขณะก็กลายเป็นผู้กระทำซ้ำเติมกับเพศหญิงด้วยกันเสียเอง ทำอย่างไรจึงจะทำให้หลักการของระบอบประชาธิปไตยเป็นจริง ทำอย่างไรเพศหญิงจึงจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีไม่ด้อยไปกว่าเพศชาย อาจเป็นโจทย์ของนักเขียนหญิงที่สนใจนำเสนอปัญหาดังกล่าว”

https://bit.ly/2IlbJJS

============

สำหรับนักอ่านที่สนใจงานวิชาการทั้งด้านการเมือง รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา

ขอแนะนำชุดหนังสือที่น่าสนใจ

// Set ประวัติศาสตร์ความคิดในรัฐไทย //
// Set เรียนรู้การเมืองไทย
 //
// Set รื้อ-สร้าง และท้าทายทางความคิด
 //
// Set บทสรุปทางความคิดของนักคิดระดับโลก
 //
// Set เข้าใจการเมือง เข้าถึงประชาชน // 
=====

สั่งซื้อได้แล้ว - หนังสือ หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ (1984) ฉบับครบรอบ 72 ปี

ครบชุดการออกแบบ - 4 ปก==============================

บทความที่คุณน่าจะชอบ

คณะราษฎร 2475 | โหลดฟรี 10 บทความ /
รัฐประหารไทย | รวม 10 บทความสุดเข้ม /
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ | โหลดฟรี 10 บทความ / 
ปรัชญาตะวันออก | โหลดฟรี 13 บทความ /
ราชาชาตินิยม | โหลดฟรี 10 บทความ /
20 หนังสือ อ่านเบิกเนตร /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อุตสาหกรรมแห่งความจงรักภักดี /
สัญลักษณ์คณะราษฎรที่หายไป...เราจะจดจำไว้ /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อำนาจของสาธารณชน จากบทกล่าวตามในหนังสือ 1984 /
/ 10 หนังสือสำหรับคน 'อยู่ไม่เป็น' /

==================

สำนักพิมพ์สมมติแจก Code ส่วนลด **จำนวนจำกัด**

ส่วนลด 100.-  เพียงใส่ code READER100 | เมื่อช้อปครบ 900.-
ส่วนลด 200.-  เพียงใส่ code READER200 | เมื่อช้อปครบ 1,500.-พบกับ 'หนังสือดี ราคาโดน' ที่ 'ลดแล้ว ลดอีก' คัดเน้นๆ มาให้ผู้อ่านเลือกสรรกันอย่างครบรส ทุกหมวดหมู่จัดชุดหนังสืออย่างพิถีพิถัน มากกว่า 40 ชุด จากหนังสือกว่า 100 ปก ในราคาสุดพิเศษ

โปรดอย่ารอช้า หนังสือบางเล่มเหลือจำนวนจำกัด

หนังสือดี! ราคาโดน! ที่ผู้อ่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!!!

คลิก https://www.sm-thaipublishing.com/category/3755/special-set

================

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้