การเมืองไทย | โหลดฟรี 10 บทความ

Last updated: 19 พ.ค. 2567  |  15379 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การเมืองไทย | โหลดฟรี 10 บทความ

โหลดฟรี!! 10 บทความ | การพัฒนาการเมืองและการปกครองของไทย

ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครองและการเมืองของไทย เรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด ถูกรวบรวมไว้ที่นี่แล้ว!! - กด Share / Save ติดเครื่องไว้ มีประโยชน์แน่นอน!!

ชลธิชา ชัยศิริรัตน์ . วิเชษฐ์ เกษมทองศรี . บวรศักดิ์ อุวรรณโณ . วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน . พรนภา เตียสุธิกุล . ปัญญา อุดชาชน . ปัทมา สูบกำปัง . สติธร ธนานิธีโชติ . ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ . ทนงศักดิ์ นาโพธิ์

- วาทกรรมการปฏิรูประบบราชการและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการสร้างความทันสมัยในประเทศไทย

- 72 ปี แห่งพัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทย : สภาวะของความล้มเหลวในการพัฒนาระบอบ‎ประชาธิปไตย

- ประชาธิปไตยไทยนิยม

...และอีกมากมาย


1. วาทกรรมการปฏิรูประบบราชการและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการสร้างความทันสมัยในประเทศไทย ‎ตั้งแต่การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์
‎— ชลธิชา ชัยศิริรัตน์

‎"การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถือเป็นจุดเปลี่ยนอีกประการหนึ่งที่ทำให้กระบวนการสร้างรัฐชาติของไทยมุ่งเน้นไปที่มิติด้านสังคมในเรื่องการหลอมรวมวัฒนธรรม การสร้างค่านิยมใหม่ การออกแบบโครงสร้างการศึกษาเพื่อให้คนในสังคมมีวิถีคิดในแนวทางของความทันสมัย (Modernity) มิติทางเศรษฐกิจในร้านการค้าการลงทุนนอกเหนือไปจากมิติด้านการปกครองที่มีมาแต่ในอดีต กระบวนการสร้างรัฐชาติของไทยจึงวิวัฒนาการมานับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ในพ.ศ. 2475 จนถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศจากสยามเป็นไทยใน พ.ศ. 2482 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม"‎

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/89832/77465‎
‎============‎

‎2. นักการเมืองที่สังคมไทยต้องการจากการชุมนุมเรียกร้องของ กปปส.‎
‎‎— วิเชษฐ์ เกษมทองศรี

‎"ระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยมีข้อเรียกร้องต่อนักการเมืองทั้งในด้านวิสัยทัศน์ ความรู้ ‎ความสามารถ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองจะต้องไม่ทุจริตคอร์รัปชัน วิกฤตทางการเมืองไทยล้วนเป็นปัญหาที่มาจากนักการเมือง พรรคการเมือง จนนำไปสู่ความต้องการที่จะปฏิรูปการเมืองก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง"‎

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ratthapirak/article/view/189443/132681‎
‎============‎

‎3. ก้าวต่อไปของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย
‎‎— บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

‎"ก้าวแรกของการปกครองท้องถิ่นไทย เป็นย่างก้าวที่เป็นไปพร้อมๆ กับการเริ่มพัฒนาระบอบประชาธิปไตยระดับชาติ เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก้าวนี้มีความพยายามที่จะใช้การปกครองท้องถิ่นเป็นเครื่องปลูกฝังและทดลองประชาธิปไตย อันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับชาติ"‎

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244561/165808‎
‎============‎

‎4. 72 ปี แห่งพัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทย : สภาวะของความล้มเหลวในการพัฒนาระบอบ‎ประชาธิปไตย
‎‎— วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน

‎"การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น ในสังคมการเมืองไทยที่ผ่านมาภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ ‎(Constitutional Regime) โดยใช้รัฐธรรมนูญเป็นกติกาหลักในการปกครองประเทศ จานวน 16 ฉบับ นั้น ‎พัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทยดังกล่าวคือคาตอบที่บ่งบอกว่าการพัฒนาการเมืองไทยเพื่อการสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยที่ผ่านมากว่า 7 ทศวรรษนั้นต้องประสบกับความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง"‎

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244816/165994‎
‎============‎

‎5. หยุดวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายของการเมืองไทย
‎‎— พรนภา เตียสุธิกุล

‎" 'ระบบราชการ' และข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ที่คุมกำลังของกองทัพยังคงมีอำนาจท่วมท้นยากที่พลังนอกระบบราชการจะเข้าถ่วงดุล ทั้งนี้โดยไม่ต้องกล่าวถึงการเข้าควบคุมระบบราชการซึ่งยากมาก จนกว่าการสถาปนาสถาบันและกระบวนการประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมั่นคง และการใช้สิทธิแสดงเจตจำนงในการปกครองประเทศของประชาชนเป็นไปโดยปราศจากอามิสสินจ้างหรือการถูกอิทธิพลข่มขู่ต่างๆ และจนกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยเรียนรู้ที่จะต่อสู้ทางการเมืองภายใต้กฎกติกา และยึดการปกครองภายใต้ตัวบทกฎหมาย (Rule of Law) รวมทั้งการพัฒนาเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นสังคมประชาธิปไตย เช่น การกระจายอำนาจ การกระจายรายได้การปกป้องสิทธิพลเมือง และสิทธิความเป็นมนุษย์ของทุกปัจเจกบุคคลในสังคม เป็นต้น"‎

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU/article/view/32973/28053‎
‎============‎

‎6. ศาลรัฐธรรมนูญกับการยุบพรรคการเมือง
‎‎— ปัญญา อุดชาชน

‎"นับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน มีรัฐธรรมนูญ จำนวน 16 ‎ฉบับ โดยแต่ละฉบับได้บัญญัติเกี่ยวกับพรรคการเมืองไว้ แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกๆ จะไม่มีบทบัญญัติว่าด้วย‎พรรคการเมือง ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาการเมืองไทยได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร"‎

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244876/166029
‎============‎

‎7. การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา: สภาพปัญหาและความท้าทายในอนาคต
‎— ปัทมา สูบกำปัง

‎"แม้ว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ครบ 77 ปีไปเมื่อวันที่ 24 ‎มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมานี้เอง ซึ่งตามทฤษฎีแล้วประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดที่เรียกว่าอำนาจอธิปไตย‎(Sovereignty) แต่ในความเป็นจริงแล้วประชาชนมีอำนาจและใช้อำนาจดังกล่าว (ในทางรูปแบบ) โดยผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 'ผู้แทน' ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่ในทางเนื้อหาแล้วคงเป็นประเด็นคำถามหลักของสังคมที่ต้องถามและตอบร่วมกันให้ได้ว่าประชาชนมีอำนาจ (จริง) หรือไม่ ? และมากน้อยเพียงใด"‎

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244627/165846‎
‎============‎

‎8. ตระกูลการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
‎‎— สติธร ธนานิธีโชติ

‎"การสืบทอดอํานาจทางการเมืองจากรุ่นสู่รุ่นในวงศ์ตระกูลผู้นําทางการเมืองหรือที่เรียกว่า 'ตระกูลนักการเมือง (political dynasty)' นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นเป็นเรื่องปกติในแทบทุกสังคม -บทบาทและอิทธิพลของตระกูลการเมืองเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการเมืองเรื่องการเลือกตั้งของประเทศไทยมากว่าสามทศวรรษ และยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปโดยง่าย"‎

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244361/165706‎
‎============‎

‎9. ประชาธิปไตยไทยนิยม
‎‎— ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

‎"ในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน มีการกล่าวขานนามของระบอบการเมืองแบบใหม่ว่า 'ประชาธิปไตยไทยนิยม' ซึ่งคงไม่ต่างอะไรจากคํากล่าวขานในอดีตทีเรียกว่า ประชาธิปไตยแบบไทยๆ หรือประชาธิปไตยจําแลงนั่นเองการเมืองของประเทศไทยจึงยังคงอยู่ในวังวนระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตย ในขณะที่โลกพัฒนาการไปข้างหน้าและประเทศส่วนใหญ่ต่างก้าวไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากขึ้น ประเทศไทยกําลังติด ‎'กับดัก' ของตนเอง โดยย่ำเท้าอยู่กับที่ระหว่างประชาธิปไตยครึ่งใบกับประชาธิปไตยจําแลงที่แปลงกายด้วยนามที่ไพเราะว่า 'ประชาธิปไตยไทยนิยม'"‎

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA/article/view/114850/139361‎
‎============‎

‎10. การสร้างการเมืองใหม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน
‎‎— ทนงศักดิ์ นาโพธิ์

‎"จากหลายๆ ปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยได้มีวิกฤติทางการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้ง แต่ละครั้งก็จะมี‎ความรุนแรงและการโต้ตอบที่แตกต่างกันไป ซึ่งส่งผลให้เรื่องการเมืองไทยประเทศไทยเต็มไปด้วยความตึงเครียดระยะยาว ทั้งจากรัฐบาลและในหลายๆฝ่ายรวมไปถึงประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นเพื่อสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ เราควรติดตามข่าวสารและเรื่องราวการเมืองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงมีแนวทางในการพัฒนา คือ การปฏิรูปทางการเมืองการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยการพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาด้านสังคม ‎โดยพยายามยกระดับคนในสังคม"‎

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/240233/163688‎
============

// สนพ.สมมติตีพิมพ์งานวิชาการเกี่ยวกับการเมืองไทย ประวัติศาสตร์รัฐไทย มีทั้ง
รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา

ขอแนะนำชุดหนังสือที่น่าสนใจ

// Set เล่มหนาตาสว่าง //
// Set ประวัติศาสตร์ความคิดในรัฐไทย //
// Set เรียนรู้การเมืองไทย
 //
// Set รื้อ-สร้าง และท้าทายทางความคิด
 //
// Set บทสรุปทางความคิดของนักคิดระดับโลก
 //
// Set เข้าใจการเมือง เข้าถึงประชาชน // 

==============================

บทความที่คุณน่าจะชอบ

ตุลาการภิวัตน์ | โหลดฟรี 10 บทความ /
คณะราษฎร 2475 | โหลดฟรี 10 บทความ /
รัฐประหารไทย | รวม 10 บทความสุดเข้ม /
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ | โหลดฟรี 10 บทความ / 
ปรัชญาตะวันออก | โหลดฟรี 13 บทความ /
ราชาชาตินิยม | โหลดฟรี 10 บทความ /
20 หนังสือ อ่านเบิกเนตร /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อุตสาหกรรมแห่งความจงรักภักดี /
สัญลักษณ์คณะราษฎรที่หายไป...เราจะจดจำไว้ /
ธงชัย  วินิจจะกูล | อำนาจของสาธารณชน จากบทกล่าวตามในหนังสือ 1984 /
/ 10 หนังสือสำหรับคน 'อยู่ไม่เป็น' /

==================

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้